THE BEE

"In elke medewerker schuilt een ondernemer."

Ondernemend gedrag is iets waartoe bijna iedereen in staat is. 

Niet iedereen is een ondernemer pur sang die in staat is en bereid is om op zoek te gaan naar kapitaal en partners, en om zelf een bedrijf op te zetten ... en dat hoeft ook niet. Maar een bedrijf kan dat ondernemend gedrag bij medewerkers wel erkennen, stimuleren, en een plaats geven. 

Bijkomend moet ook de omgeving dat ondernemend gedrag helpen vormgeven. Leidinggevenden moeten niet alleen de ruimte scheppen, ze moeten hun medewerkers ook de processen en mechanismen aanreiken om op een constructieve manier met die ideeën om te gaan. Het koesteren van potentieel baanbrekende inzichten vereist input en bijdragen vanuit diverse hoeken, en dat moet worden gefaciliteerd. 

Wie leiding geeft aan medewerkers die bij ondernemende activiteiten betrokken zijn, moet het verschil erkennen met de routinetaken die voor velen onder hen de hoofdmoot uitmaken. De intrinsieke motivatie van medewerkers moet worden aangesproken en dat doe je door de persoonlijke drijfveren van de individuele medewerkers af te stemmen op de collectieve ambitie van de organisatie. 

Gelukkig is er een uitgebreide wetenschappelijke basis waarop je kunt steunen bij het aangaan van deze uitdaging. 

The BEE wil bedrijven en organisaties ondersteunen bij het behouden en versterken van zowel de competitiviteit en duurzame groei als het welbevinden van hun medewerkers in onzekere, volatiele en niet-lineaire omgevingen en tijden. 

We willen dit doen door gebruik te maken van en het stimuleren van 'grassroots' ondernemend gedrag bij al uw medewerkers waardoor uw organisatie een ondernemend en innoverend ecosysteem wordt dat bestand is tegen een sterke impact en dat duurzaam blijft presteren. Het komt er dus op aan om ‘ondernemende organisaties’ te ontwerpen.

ONDERNEMENDE
ORGANISATIES

Wij helpen ‘ondernemende organisaties’ te ontwerpen. Deze organisaties vertonen zowel op strategisch als op operationeel niveau zichtbare gedragingen die ‘ondernemend’ van aard zijn. Kenmerkend hierbij zijn een hoge mate van innovatiegerichtheid, proactiviteit en risicobereidheid. Deze organisaties zijn bereid om risico’s te nemen en zetten in op zowel innovatie in producten en/of diensten als op het snel commercialiseren en kwaliteitsvol op de markt brengen van deze innovatieve producten of diensten.

Deze organisatiekenmerken zijn terug te brengen tot de medewerkers die het corresponderende ondernemende organisatiegedrag vertonen. Het zijn mensen die gedrag vertonen, niet organisaties. Maar organisaties kunnen wel een materiële invloed hebben op de mate waarop het gewenste ondernemende gedrag wordt gestimuleerd (of geremd). Zowel de structuur en de bedrijfsvoerende processen als de cultuur en het klimaat spelen daarin een rol.

ONDERNEMEND GEDRAG

Ondernemend gedrag is niet hetzelfde als ‘ondernemer worden’ of ‘een bedrijf opstarten’, het is iets waartoe bijna iedere medewerker de potentie bezit.

De kern van ondernemend gedrag is het detecteren of creëren van opportuniteiten en actie te ondernemen om deze te verzilveren. Maar in tegenstelling tot het nastreven van doelstellingen, de standaard in een bedrijfscontext, is de uitkomst van het nastreven van opportuniteiten niet te voorspellen met kansberekening.

Die opportuniteiten en ideeën komen voort uit frustrerende voorvallen zoals een medewerker die een tafel die niet in zijn autokoffer krijgt (de start van het 'platte dozen' businessmodel van Ikea) of een plotse ingeving, zoals die van 3M-medewerker Arthur Fry die in 1974 bedacht hoe je met een lijm die nauwelijks kleefde, zes jaar eerder ontwikkeld door zijn collega Spencer Silver, een handige boekenwijzer zou kunnen maken toen hij in de kerk naar de juiste pagina zocht voor de volgende hymne. Opportuniteiten zijn artefacten die ontstaan op het snijvlak van de individuele medewerker en de omgeving.

Dit betekent dus dat het ten eerste een bewust gedrag is, dat over die toegevoegde waarde nagedacht is en dat het duurzaam moet zijn.  Ondernemend gedrag is bijgevolg een bewust, intentioneel handelen dat waarde creëert die bijdraagt tot het realiseren van een welbepaald doel(en). Dat kan zowel sociale, persoonlijke, maatschappelijke als economische toegevoegde waarde betekenen. In een organisatiecontext is het cruciaal dat het doel van het ondernemend gedrag in lijn ligt met de collectieve ambitie van de organisatie.

Ten tweede betekent dit dat ondernemend gedrag enerzijds kan bijdragen tot het verfijnen, verbeteren en updaten van bestaande processen, producten en diensten of businessmodellen, en anderzijds kan het bijdragen tot de ontwikkeling van radicale vernieuwende disruptieve producten, diensten of businessmodellen. Het eerste wordt in de literatuur omschreven als exploiterende activiteiten en processen, het tweede als explorerende activiteiten en processen.  De onderzoekers Daniella Laureiro-Martínez en haar collega’s omschrijven deze activiteiten als volgt: “Exploration entails disengaging form the current task to enable experimentation, flexibility, discovery and innovation. Exploitation aims at optimizing the performance of a certain task and is associated with high-level engagement, selection, refinement, choice, production and efficiency.”

Ten derde is actie een cruciaal onderdeel van ondernemend gedrag. Het blijft dus niet bij intentie,  medewerkers zoeken dus niet alleen naar kansen en ideeën, nee, ze moeten mensen overtuigen, resources verzamelen en die ideeën samen met anderen omzetten in effectieve producten of diensten. Niet enkel denken en weten, maar ook doen dus.

​Tenslotte is ondernemend gedrag ook voortdurend reflecteren, leren en bijsturen. Het is een never ending story van zichzelf en het handelen in vraag stellen.

Er wordt vaak van uitgegaan dat je geboren wordt met een inherent vermogen tot ondernemen gedrag. Een zaak van enkelen. Maar ondanks intens wetenschappelijk onderzoek in de laatste decennia blijkt dat 60% van het ondernemend gedrag bepaald wordt door de omgeving. Ondernemend gedrag blijkt vooral het gevolg te zijn van leerprocessen.

Ondernemend gedrag van medewerkers manifesteert zich net niet in een vacuüm, maar in een organisatiecontext. Die beïnvloedt sterk hoe (en óf!) het individuele potentiële ondernemende gedrag ook daadwerkelijk tot uiting komt.  Het scheppen van een geschikt klimaat waarin het ondernemend gedrag van de medewerkers op één lijn komt te liggen met de collectieve ambitie van de organisatie vergt een wetenschappelijk geïnformeerde bedrijfsvoering. Hierin wordt op een systematische manier feitelijke kennis, eerder dan gevoelens en indrukken als leidraad gehanteerd voor de kritische beslissingen in de organisatie. Enkel binnen zo’n kader kan het ondernemend gedrag van medewerkers ter dege tot zijn recht komen.

COLLECTIEVE
AMBITIE

The BEE wil bedrijven en organisaties ondersteunen bij het behouden en versterken van zowel de competitiviteit en duurzame groei als het welbevinden van hun medewerkers in onzekere, volatiele en niet-lineaire omgevingen en tijden. 

We willen dit doen door gebruik te maken van en het stimuleren van 'grassroots' ondernemend gedrag bij al uw medewerkers waardoor uw organisatie een ondernemend en innoverend ecosysteem wordt dat bestand is tegen een sterke impact en dat duurzaam blijft presteren. Het komt er dus op aan om ‘ondernemende organisaties’ te ontwerpen.

TESTIMONIALS

 

"Ideeën vanuit de basis zijn nodig. Het zijn de mensen op de werkvloer die het best weten wat nodig is om te streven naar loyale patiënten."

Noël Cierkens, Algemeen Directeur van het OLV-van-Lourdes-ziekenhuis, Waregem